کورش مرسلی

کورش مرسلی

مدیر اجرایی و زیرساخت
پل های ارتباطی
شبکه های اجتماعی

© Powered By Mahoonia